INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Dbając o należytą ochronę Państwa danych niniejszym informujemy, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU ROLMET KOWALSKI FRĄCZEK SP.J. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, adres: ul. Kolejowa 130, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003479, NIP: 6620050886, REGON: 003689516, zwana dalej „Spółką”.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy elektronicznie za pośrednictwem poczty email: rodo@rolmet.pl, telefonicznie (41) 35 23 900 lub listownie na adres: FHU ROLMET KOWALSKI FRĄCZEK SP.J., ul. Kolejowa 130, 28-500 Kazimierza Wielka.
 3. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
  1. przedstawienia ofert Spółki lub warunków współpracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  2. zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  3. realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  4. marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelny Sądem Administracyjnym, oraz w postępowaniach administracyjnych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
  1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. agencjom reklamowym i innym podmiotom organizującym akcje marketingowe Spółki,
  3. podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
  4. podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
  5. podmiotom świadczącym Spółce usługi np. doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną,
  6. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 6. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  2. przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
  1. zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
  2. celu zwolnienia sprzedawanych wyrobów węglowych od akcyzy i potwierdzenia ich odbioru na fakturze lub innym dokumencie dostawy,
  3. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 4. Zasady opisane w niniejszym dokumencie są stosowane od dnia 25 maja 2018r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółki, o którym mowa w ust. 2.